moboi

 

zaกระดานสนทนาzzaa


jew

12ร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการ
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน **


12เปิดเผยข้อมูลราคากลาง


12ประกาศงานพัสดุ

12 คู่มือประชาชน 12


12โครงการฝึกอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (28-30 พ.ค. 60) 11
12โครงการประเพณีงานบุญเดือน 6 ประจำปี 2560 (3 พ.ค. 60) 11
12โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ขุดลอกลำห้วยแข้ (16 ก.พ.60)
12นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง รับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น 2 ปีซ้อน
12พิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านโสกตลับ (14 พ.ย. 59)
12โครงการสร้างความปรองดอง -โ ครงการอำเภอยิ้ม (11 พ.ย. 59)
12โครงการเทิดพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน (10 ส.ค. 59)
12ขยายผลโครงการพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง (14 มิ.ย. 59)
12โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี  (9 มิ.ย. 59)

12โครงการประเพณีบุญเดือนหก (11 พ.ค. 59)
12โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ และคนพิการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (12 เม.ย. 59)
12โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ (6 เม.ย. 59)
12โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืช (19 ก.พ. 59)
12โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด (17 ก.พ. 59)
12ฝึกอาชีพแปรรูปสมุนไพร โครงการจ้างแรงงานเร่งด่วน (25-27 ม.ค. 59)
12กิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ 2558
12กิจกรรมแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม มหาราชินี (11 ส.ค.58)
12โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว 11 ส.ค.58
12โครงการพัฒนาสตรี และกลุ่มอาชีพ กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร (2-5 มิ.ย.58)
12โครงการฝึกอบรม อาหารสะอาด ปราศจาคโรค ผู้บริโภคปลอดภัย (11 พ.ค.58)
12ประมวลภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ และผู้พิการ(10 เม.ย. 58)
12ประมวลภาพ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี 58
12ประมวลภาพ กิจกรรมสร้างความปรองดอง และอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่(15 ม.ค. 58)
12ประมวลภาพ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (9 ม.ค. 58)
12เทศบาลตำบลโคกสูง ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (5 ม.ค. 57)
12ประมวลภาพ กิจกรรมเทอดพระเกียรติ์ 87 พรรษา องค์ราชันย์ (4 พ.ย.57)
12ประมวลภาพ โครงการคลองสวยน้ำใส ตำบลโคกสูง (31 ต.ค. 57)
12ประมวลภาพ โครงการรั้วชุมชน กลุ่มสตรีป้องกันยาเสพติด (28-29 ส.ค 57)
12ประมวลภาพ โครงการปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการพระราชดำริ(19 ส.ค 57)
12ประมวลภาพ กิจกรรมปรองดอง สร้างความสุขให้ประชาชน (15 ส.ค. 57)
12ประมวลภาพ กิจกรรมวันแม่ พระแม่ของแผ่นดิน (8 ส.ค. 57)
12ประมวลภาพ ถวายเทียนพรรษาบ้านโสกตลับ (10 ก.ค. 57)
12โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมและอนามัยชุมชน ปี 2557

12โครงการส่งเสริม ติดตามอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2557
12โครงการรั้ว ชุมชน กลุ่มสตรีป้องกันยาเสพติด และลดความรุนแรง 2557
12โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโคกสูง ปีงบประมาณ 2557
12โครงการเยาวชน 3 D ประจำปีงบประมาณ 2557
12โครงการคนพิการร่วมใจ และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 2557
12โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ และผู้พิการ ปีงบประมาณ 2557
12โครงการพระราชดำริ(ขยายผล หญ้าแฝก และปล่อยพันธุ์ปลา)2557
12โครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2557
12ประมวลภาพ ประเพณีบุญเดือน6 (ชุดที่ 1) ( ชุดที่ 2)
12ประมวลภาพโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ และกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2557
12ประมวลภาพการจัดงานวันเด็กประจำปี 2557
12ประมวลภาพโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ปี 2556 (10-11 ก.ย.56)
12ประมวลภาพโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ ปี 2556 (27 ส.ค.56)
12ประมวลภาพโครงการขยายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (31 ก.ค.56)

12ประมวลภาพโครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ (13-14 มิ.ย.56)
12ประมวลภาพโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2556 (11 เม.ย.56)
12ประมวลภาพโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร (21-24 ม.ค. 56)
12ประมวลภาพโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (11 ม.ค.56)
12ประมวลภาพโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (28 ก.ย.55)
12
ประมวลภาพโครงการเยาวชน 3 D (13 ก.ย.55)
12ประมวลภาพโครงการรั้ว ชุมชน โรงเรียนต้านยาเสพติด (3-5 ก.ย.55)
12ประมวลภาพโครงการประกวดหมู่บ้าน (29 ก.ย.54)
12ประมวลภาพโครงการโรงเรียน ชุมชน รั้วป้องกันยาเสพติด( 22 ก.ย.54)
12ประมวลภาพโครงการคนพิการร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์( 13 ก.ย.54)
12ประมวลภาพกิจกรรมโครงเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม( 9 ก.ย. 54)
12ประมวลภาพโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี และกลุ่มอาชีพ ( 29-30 ส.ค.54)
12ประมวลภาพโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส( 15 มิ.ย.54)
12ประมวลภาพโครงการอนามัยแม่สู่ลูก( 15 มิ.ย.54)
12ประมวลภาพโครงการกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2554
12ประมวลภาพโครงการเยวชนสีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม(2 ก.ย.53)
12ประมวลภาพโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม(25 ก.ค.53)
12ประมวลภาพโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก(18 มิ.ย.53)
12ประมวลภาพโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(5 เม.ย.53)
12ประมวลภาพการนับคะแนนลือกตั้งสมาชิก นายกฯ ตำบลโคกสูง (24 ม.ค.53)
12โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (29 ธ.ค.52)
โครงการ 9 ในดวงใจ วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 (9 ก.ย. 52)
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณ ไดโนเสาร์
กิจกรรมกีฬาสามัคคี อบต. และส่วนราชการ

 

chow
webmaster
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซด์ เทศบาลตำบลโคกสูง www.koksung.go.th .. ค่ะ
HOME (หน้าแรก)
:  ผู้บริหาร :  สภาเทศบาล  :  บุคลากร  : ข้อมูลการค้นพบฟอสซิล :  ประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว : แผนที่เทศบาล :
ข้อมูลทั่วไป
แบ่งส่วนราชการ
แหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล 6 หมู่บ้าน
สินค้า OTOP
ข่าว สารปนเปื้อนในอาหาร
งานสุขภาพ ป้องกันโรค
Asean กับ อปท.
แผ่นพับ Asean
ประมวลจริยธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
แผนที่ภาษี
อบต.โพนทอง
อบต.กุดตุ้ม
กิจกรรม เทศบาลตำบลโคกสูง
v
นายวีระศักดิ์ นามวิเศษ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
มะลิ
ดอกไม้ประจำตำบล
za รับเรื่องzzaa
ร้องเรียน - ร้องทุกข์


รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุม สปสช.
งบดุล
งบทดลอง
งบรายรับ - รายจ่าย
แผนที่ภาษี
กองคลัง
งานพัฒนาชุมชนฯ
บัญชีแยกประเภท
ทะเบียนทรัพย์สิน
สำนักปลัด
งานนิติกร
งานบุคลากร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงาน กพ.
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี
กองช่าง
สำนักงาน สตง.
ช่อง 5
กรมสรรพากร
ช่อง 7
ไทยรัฐ
พันโท เชาวน์ เดชชัยภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
Content for New Div Tag Goes Here
งานสาธารณสุขฯ
งานการศึกษา
งานพัสดุ
TIME Magazine
เดลินิวส์
มติชน
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่อง 9
NBT
Thai PBS
แหล่งท่องเที่ยว
ช่อง 3
เวปบริการ