kj

webmaster
HOME (หน้าแรก)
:  ผู้บริหาร :  สภาเทศบาล.  :  บุคลากร  :  แผนพัฒนาตำบล  : : แผนที่ เทศบาล. :
ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
แหล่งท่องเที่ยว
ที่พัก/ร้านอาหาร
สินค้า OTOP
ข้อมูล 6 หมู่บ้าน
งบทดลอง
งบรายรับ - จ่าย
งบประมาณประจำปี
จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงาน กพ.
สำนักงาน กถ.
กรมสรรพากร
กรมการพัฒนาชุมชน
สำนักงาน สตง.
สำนักงาน กกต.
เทศบาลตำบลชีลอง
อบต.ห้วยบง
อบต.บ้านเล่า
อบต.บุ่งคล้า
อบต.โพนทอง
อบต.กุดตุ้ม

ข้อมูลทั่วไปและประวัติความเป็นมา

 

 


 

ประวัติความเป็นมา
           ตำบลโคกสูง เป็นตำบลที่เก่าแก่มานาน และมีประวัติที่น่าสนใจและควรจดจำ ของชาวจังหวัดชัยภูมิ
ตำบลโคกสูง เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นเขตการปกครองของอำเภอเมืองชัยภูมิ แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 6 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สภาพทั่วไปของตำบล
          ลักษณะทั่วไปเป็นที่เนินเชิงเขาเทือกเขาภูแลนคา มีลักษณะคล้ายขาเล็ก ๆ ขึ้นอยู่ประปรายสลับกับเนินเขาหิน ราษฎรส่วนใหญ่ทำไร่ในที่ราบเชิงเขาและทำนาในที่ราบลุ่ม สภาพอากาศจะแห้งแล้งมากในส่วนที่ราบลุ่มทำนา การเกษตรต้องอาศัยฤดูกาลเป็นหลัก ในแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาล สภาพดินไม่อุ้มน้ำ ไม่กักเก็บน้ำ
อาณาเขต
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับ ตำบลห้วยต้อน
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดกับ ตำบลชีลอง
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับ ตำบลรอบเมือง
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับ ตำบลบ้านเขว้า
จำนวนประชากรในตำบล
          มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,510 คน โดยแยกเป็นชาย 2,265 คน เป็นหญิง 2,245 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม , ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป
การสาธารณูปโภค
          มีไฟฟ้าใช้กันครบทุกครัวเรือน และยังมีการขยายเพิ่มเติมเนื่องจากมีการขยายหมู่บ้านออกไป การใช้น้ำ ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาบาดาลและประปาส่วนภูมิภาค การติดต่อส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์บ้านและมือถือ


        

mobie


ดูหน้าถัดไป